Photoperiod (โฟโต้) vs Autoflowering (ออโต้)

กัญชา โฟโต้ ออโต้ ต่างกันอย่างไร? ปลูกอะไรดีกว่า?
Photoperiod (โฟโต้) vs Autoflowering (ออโต้)

1. PHOTOPERIOD กัญชาโฟโต้

กัญชาโฟโต้ (Photoperiod) แปลว่าช่วงเวลาของแสงที่พืชได้รับ ต้นกัญชาโฟโต้ที่เติบโตอยู่ตามธรรมชาตินั้นจะทำใบในฤดูร้อน ทำดอกในปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูหนาวเนื่องจากชั่วโมงแสงลดลง ทำให้พืชรู้สึกถึงสัญญาณว่าควรเปลี่ยนจากการทำใบเข้าสู่ช่วงการทำดอกแล้ว ซึ่งชั่วโมงแสงนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของกัญชาโฟโต้เป็นอย่างมาก เพราะกัญชาโฟโต้จะเข้าสู้ช่วงทำดอก (Flowering Stage) ก็ต่อเมื่อได้รับชั่วโมงแสงน้อยกว่า 12 ชั่วโมง และจะอยู่ในช่วงทำใบ (Vegetative Stage) ต่อไปเรื่อยๆหากได้รับชั่วโมงแสงมากกว่า 18 ชั่วโมง จึงเป็นที่มาของสูตรการปลูกกัญชาในร่ม (Indoor) ว่าต้องให้แสง 18/6, 20/4, หรือเปิดตลอด 24 ชั่วโมงก็ตามในช่วงการทำใบ และปรับการให้แสงเป็น 12/12 (เปิดไฟ 12 ชั่วโมงและปิดไฟ 12 ชั่วโมง) เพื่อทำให้ต้นโฟโต้เริ่มทำดอก 

2.. AUTOFLOWERING กัญชาออโต้

กัญชา

Share