Breeders

Breeders หรือผู้ผลิตสายพันธุ์ โดยทั่วไปแล้วจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ พัฒนาสายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น แข็งแรงมากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะสายพันธุ์ หรือปรับปรุงลักษณะเฉพาะ เช่น ผลผลิตที่สูงขึ้น กลิ่นเทอร์พีนที่โดดเด่นและอื่นๆ อีกมากมาย